Pinnasesurve vähendamine

Pinnasetarindi massist põhjustatud pinnasesurve rakendub tugitarindile aluspinnase ja pinnasetarindi kokkupuutepinnal. Pinnasesurvega koormatud tugitarindid on näiteks tugimüürid, sulundseinad, ühepoolse tagasitäitega sillakonstruktsioonid ja keldrivundamendid. Pinnasesurve vähendamine kergkruusa kasutamisega on kulutõhus ja töökindel alternatiiv.

Pinnasesurve vähendamiseks sobib täitematerjalina hästi Leca kergkruus. Väikese massi tõttu on tarindile mõjuv horisontaalne pinnasesurve kuni 80% väiksem kui loodusliku täitematerjali korral. Väiksem pinnasesurve võimaldab optimeerida tugitarindeid ja on seetõttu sageli kulutõhus alternatiiv.

Pinnasesurve vähendamiseks Leca kergkruusa kasutamisel tuleb muuhulgas arvesse võtta järgmist:

  • aluspinnase omadused ja varasem koormamine
  • poorivee rõhk aluspinnases
  • põhja- ja/või pinnasevee ning võimaliku pinnavee tase
  • lubatud vajumid ja nihked tarindis ning selle läheduses
  • külgnevad tarindid ja nende vundamendid
  • püsi- ja muutuvkoormused
  • stabiilsus ehitamise ajal ja teostatavus

Tugimüürid

Allpool esitatud joonistel on näidatud põhimõttelisi lahendusi Leca kergkruusa kasutamiseks pinnasesurvet vähendava tarindina. Joonisel on näidatud Leca kergkruusast ja tavalisest kivimaterjalist täite korral tugimüürile mõjuva horisontaalse pinnasesurve muutus olenevalt sügavusest.

-

Tugimüürile mõjuva horisontaalse pinnasesurve suurus olenevalt sügavusest. Vasakpoolsel joonisel on Leca kergkruusast täide. Parempoolsel joonisel on tavatäide.

Tagasitäide

Pinnasesurvega tuleb arvestada tarindites, mille taguse täite toetuspinna kalle on suurem täitepinnase loomuliku püsivuse kaldest. Sellised tarindid on näiteks tugimüürid, sulundseinad, ühepoolse tagasitäitega sillakonstruktsioonid ja (keldri)vundamendid. Leca kergkruus on täitematerjali enesestmõistetav valik väikese massi, soojustusomaduste ja hea drenaaživõime tõttu.

JOONIS 1

Keldriseina taguse täide Leca kergkruusaga ja ilma. Joonisel on näidatud keldriseinale mõjuva pinnasesurve vähenemine. Kergkruusa mõju on kujutatud rohelise joonega ja tavalise pinnase mõju punasega. Väiksem pinnasesurve võimaldab kasutada kergemat seinatarindit ja vähendab ehitise ümber oleva tagasitäitematerjali survest põhjustatud deformatsioone. Peale selle töötab kergkruus tarindis dreenmaterjalina.

-

JOONIS 2

Joonisel on näidatud silla kandekonstruktsioonile ja selle vundamendile mõjuv pinnasesurve, kui täitematerjalina kasutatakse Leca kruusa ja ilma selleta.

-

Sadama- ja kaitarindid

Sadama- ja kaitarindite ehitamisel tuleb sageli töötada veetaseme lähedal, pehmel aluspinnasel. Kergkruusa kasutamisega saab parandada tarindite stabiilsust ja vähendada püsipaigaldatud kaitarinditele mõjuvat pinnasesurvet. Viimastel aastatel on maailmas ehitatud palju kaitarindeid, milles täitematerjaliks on Leca kergkruus.

Looduslikust savist valmistatud Leca kergkruus on täiesti inertne materjal ja sellest ei eraldu veekogusse kahjulikke aineid, mistõttu kergkruus on sadama- ja kaitarindites keskkonnahoidlik alternatiiv.

-

Kergkruus kaitarindi taguse täitena.

Arvutustes tuleb arvesse võtta

Pinnasesurvega koormatud tarindi ehitamisel on oluline arvestada tarindi suhtelise liikumisega. Pinnasesurve arvutamisel on kolm olulist tarindi tüübist ja liikumisest olenevat juhtu:

  • pinnase paigalseisusurve, σ0
  • pinnase aktiivsurve, σA
  • pinnase passiivsurve, σP.

Hoonetele, suurtele rajatistele ja seestpoolt toestatud tarinditele, mis ei saa ümbritseva pinnase suhtes liikuda, mõjub paigalseisusurve. Väiksemad tarindid, näiteks tugimüürid ja sulundseinad, saavad ümbritseva pinnase suhtes liikuda, mistõttu mõjub neile liikumissuunast olenevalt aktiiv- või passiivsurve.

Pinnase paigalseisusurve

Joonisel on kujutatud tarind, mille suhteline liikumine ümbritseva pinnase suhtes ei ole võimalik. Tarindi mõlemale poolele mõjub võrdne pinnase paigalseisusurve.
δ0=0

leca

Pinnase aktiivsurve

Joonisel on kujutatud tugimüür, mis saab liikuda selle taga olevast pinnasest eemale. See tekitab tugimüürile mõjuva pinnase aktiivsurve, mille suurust mõjutab tugimüüri taga paikneva lihkeprisma mass ja lihketakistus. Pinnase aktiivsurve on pinnase paigalseisusurvest väiksem.

-

Pinnase passiivsurve

Joonisel on kujutatud tugimüür, mis saab liikuda selle taga oleva pinnase poole. See tekitab tugimüürile mõjuva pinnase passiivsurve, mille põhjustab tõugatava lihkeprisma mass ja lihketakistus. Pinnase passiivsurve on aktiivsurvest ja paigalseisusurvest oluliselt suurem.

-

Kontakt

Argo Luhaste Leca

Argo Luhaste

Baltikumi müügijuht

Please register your details first

Areas of interest