Kergkruusa kasutuskohad ja tüüplahendused

Leca-kergkruusal on taristuehituses palju kasutusvõimalusi. Madala kandevõimega pinnasele rajades teeb kergkruusa kergus koos hea kandevõime ja soojusisolatsiooniga sellest looduslike täitematerjalidega võrreldes kulutõhusa materjali. Põletatud savist - keraamiline kergkruus on mehaaniliselt ja keemiliselt vastupidav materjal, mis säilitab omadused kogu konstruktsiooni kasutusea jooksul.

Leca-kergkruusa kasutuskohad taristuehituses on nt

  • Teed, tänavad ja raudteed 
  • Tagasitäited 
  • Torustikud ja truubid 
  • Sadamaalad ja kaide tagasitäited 
  • Platside ja õuealade ehitus 
  • Spordirajatised 
  • Müratõkked 
  • Lec-betoonid

Teed, tänavad ja raudteed

Teede, tänavate ja raudteede ehituses kasutakse Leca-kergkruusa põhiliselt kergtäite-materjalina, mis vähendab vajumist ning suurendab kogu konstruktsiooni stabiilsust. Kergkruusa kasutatakse samal otstarbel ka kergliiklusteede, platside, õuelade ja väljakute rajamisel. 

Leca kergkruusa kasutatakse teede, tänavate ja raudteede remonttöödel, et parandada vajumiskahjustusi, suurendada kandevõimet ja tasasust.

Kergkruusa saab kasutada vanade tee- ja tänavamullete ümberehitamisel ja/või laiendamisel. Kergkruusakihti on lähtuvalt objekti eripäradest võimalik dimensioneerida töötamaks ka külmaisolatsioonina, vee kapillaartõusu kaitsekihina ning ülemiste konstruktsiooni¬kihtide dreenimiseks.


Tee-, tänava- ja raudteemulded

Alloleval joonisel on esitatud kergkruusast kergtäite teemulde ristlõike põhimõte. Raudteemulde kergtäite ehituspõhimõte on esitatud InfraRYL-is. Hoolikalt laotatud ja tihendatud kergkruusakiht on peaaegu järeltihenemiseta. Kergtäitekonstruktsiooni maksimaalne eeldatav tihenemine on väiksem kui 2 %.

leca

Tee- ja tänavamullete laiendamine 

Vana teemulde laienduse ehitamine raske täitematerjaliga madala kandevõimega pinnasele põhjustab lisakoormusest vanale teemuldele ja/või laienduse vajumiskahjustusi. Laiendusmullete ehitusest tingitud kahjulikke vajumisi saab vähendada või täielikult vältida, kui kasutada mulde täitematerjalina Leca-kergkruusa. Alloleval joonisel on kujutatud teemulde kergtäite ristlõige. Kergkruusa ümbritseb alt ja pealt filterkangas.

leca

Teemulde laiendamine nõuab hoolikat planeerimist, et vana ja uue konstruktsiooni ühenduskohas ei tekiks vajumiserinevusi ning konstruktsioonide kate ei praguneks tõmbepingete tõttu. Teemulde laiendamise põhimõte Leca-kergkruusaga on esitatud alloleval joonisel. Teemulde laiendamise põhimõtteid saab kasutada ka ristmike ja peatuste ühendamisel vanade tee- ja tänavarajatistega.

Tee- ja tänavamullete laiendamine

Filterkanga ja tugevdusvõrgu kasutamine

Filterkangasse suletud kergkruusa omadused ei muutu ja see on vajadusel ka tulevastel ehitusobjektidel korduvkasutatav. Filterkanga tüüp esitatakse projektis ja valitakse vastavalt InfaRYL-i juhistele objektipõhiselt. 

Tugevduskangaste ja -võrkude kasutamine koos kergkruusaga võib olla asjakohane teede ehitamisel ja laiendamisel või järskude geotugevdatud kaldpindade või tõkete ehitamisel. Geotugevdustega saab vähendada tee laienduslõigu horisontaalnihkeid, parandada teekonstruktsiooni koormustaluvust ja vähendada liikluskoormusest tingitud jäävdeformatsiooni. Geotugevdused võivad suurendada ka kergtäitega mulde lihkekindlust.


Tagasitäited

Pinnasesurvet tuleb arvesse võtta konstruktsioonide puhul, mille tagasitäite soovitud kalle on suurem täitematerjali varikaldenurgast. Selliste taristuehituste hulka kuuluvad tugiseinad, viilseinad, sildade kandekonstruktsioonide tagasitäited, pinnasetoed ja vundamendid. Leca-kergkruus on tagasitäitematerjalina hea valik tänu selle kergusele ning heale soojustus- ja dreenimisvõimele.

Tänu kergkruusale väheneb oluliselt pinnasesurve konstruktsioonile, mis võimaldab optimeerida kandekonstruktsioone. Kergkruusaga ehitamine on kulutõhus alternatiiv pinnaserohkele tugilahendusele.

leca

Üleminekukonstruktsiooni põhimõte silla tagasitäites. Samas vähendab kergkruus pinnasesurvet silla kandekonstruktsioonile.
 


Torustikud ja truubid

Leca-kruus sobib hästi torustike vajumiste vältimiseks ja soojustuseks. Pehmele pinnasele ehitatavad torustikud saab piisava kergtäite abil paigaldada ilma vajumisohuta. Lisaks saab ebaühtlaseid vajumeid vältida kergkruusast ehitatud siirdekiil-konstruktsiooniga. Torustike puhul tasandab siirdekiil vajumiserinevusi vajuva ja mittevajuva või külmuva ja mittekülmuva rajatise vahel. Siirdekiilu pikkus määratletakse arvestusega, et kallete muutused jääksid lubatud piiridesse.

Leca-kruusaga saab oluliselt vähendada nii truupide kui ka terastorusildade horisontaal- ja vertikaalkoormust. Paksem kergkruusakiht toimib lisaks kergtäitele külmaisolatsioonina ja võimaldab tavalahendusest õhemaid konstruktsioonipaksusi. Truubid ja terastorusillad projekteeritakse vastavalt Soome Transpordiameti juhistele “Terastorusillad, projekteerimisjuhend”.

leca

Soojusisolatsioonivõime

Kergkruusa kasutamisel torustike kohal oleva kihina on selle paigaldussügavust võimalik oluliselt vähendada, sest kergkruus on tõhus soojustusmaterjal. 

Kergkruusa kasutamisel soojusisolatsioonikihina liikluseks ettenähtud aladel peab pealiskihtide kogupaksus olema vähemalt 0,5 m (või paksem, kui pinna kandevõime peab olema suurem). Liiklusalade välistel torustikel võib kergkruusakihi kohal olev pinnasekiht olla õhem, olenevalt ehitusobjekti nõuetest. 

Kergkruusa alla ei ole vaja eraldi liivast dreeni- ja tasanduskihti, kuid piisava kergkruusakihi paksuse korral toimib kihi alumine osa dreenikihina. Arvutusliku kergkruusakihi paksusele lisatakse u. 150 mm juhul, kui alumise kihi kuivamist ei saa eeldada.

Kergkruus talub kohtdeformatsioone (külmakerge, vajumised, järsud löögid jne) paremini kui plaatidest külmaisolatsioon, mis võib nende mõjul puruneda. Plaatisolatsiooni alla tuleb rajada ka tasane mittekülmuva peeneteralise täitematerjaliga paigalduspind. 

Suurim kergtäite mõju ilmneb torukaeviku kergkruusa kihi hulga maksimeerimisel – tagasitäide tehakse võimalikult suures ulatuses kergkruusaga (arvestades torude materjali, objekti ja kaeviku ristlõiget). Aluspinna täide on soovitatav alati teha tavatäitematerjalist. Reo- või sadevee torustike ehitamisel on võimalik täita kergkruusaga alates toru pealispinnalt. Paigaldusalus ja algtäide toru ülemise pinnani tehakse alati tavamaterjaliga. Kergkruusa pealolevates kihtides võib kasutada tugevdusvõrke, killustikku jms ehitusmaterjale vastavalt materjalide projekteerimis- ja kasutusjuhendile.

-

Pealisehitise kergtäite põhimõte. Allolevad lõiked näitavad kergkruusa ulatust torustike tagasitäidetel olenevalt kergtäitevajadusest ja torustiku tüübist.

Kergtäidet on sageli võimalik ehitada osade kaupa, Vastupidiselt erinevatele vaikonstruktsioonidele ei nõua see tavaliselt ulatuslikku ja pikaajalist liikluskorralduse muutmist, pikki kivinemisaegu ega eritehnikat. Kergkruusaga on võimalik üheaegselt teostada ka paikset remonti ja võimalikke kergtäiteid.

Kergtäite rajamine ei põhjusta kahju keskkonnale (müra, vibratsioon jne) ega kujuta sarnast ohtu lähedalasuvatele rajatistele, näiteks vaiadele. Kergtäite rajamine võib kujutada riski peamiselt olukorras, kus kergtäiteks tuleb teha olulisi aluspinnase väljakaevamisi. Sel juhul tuleb asjakohaste projektlahenduste ja nende teostusega minimeerida võimalikud külgnevate konstruktsioonide stabiilsus-, nihkumis- või vajumiohud. 

Tabelis 1 esitatud kuluhinnangud näitavad ligikaudselt suurusjärku ja neid mõjutavad nt savikihi paksus (vaia pikkus ja stabiliseerimissamba pikkus), aluspinnase kandevõime, mulde kõrgus, vaia tüüp, vajumise kriteeriumid jne. Oma mõju avaldavad ka objekti mõõtmed, külgnevate ehitiste tundlikkus, ajagraafik, liikluskorralduse võimalused jne. Täielikus kergtäites ei mõjuta savikihi paksus kergtäite mahtu ega maksumust. 

Tabel 1. Erinevad aluspinna ehitusviisid ja nende omadused. Aluspinnakonstruktsioonidele kehtivad ligikaudsed hinnad (+km) - kergtäitega on arvestatud, et see asendab teisi pealisehituse- või täitematerjale.

Ehitusviis Hinnaprognoos €/m² tänav Liikluskorraldus Ehitamisel arvessevõetavad aspektid Eritööriistad Kõvenemisaeg
Süvastabiliseerimine 40-200 Laiad ja kestvad Olemasolevad maa-alused torustikud ja konstruktsioonid Stabiliseerimismasin 0,5-3 kuud (stabiliseerumine)
Vaiad-rostvergid 130-300 Laiad Olemasolevad maa-alused torustikud ja konstruktsioonid Rammimisseade ~ 1 nädal (rostvergi betoonivalu)
Kergtäide
nys
5-100 Lühiajalised Võimalik ehitada olemasolevate torustike ja konstruktsioonide peale Ei nõua eritööriistu "Kohe valmis" (puuduvad kivistuvad materjalid)

Sadamaalad ja kairajatised

Sadamaalade ja kairajatiste ehitamisel tuleb sageli töötada väga madala kandevõimega, veetaseme lähedal asuvatel aluspinnastel. Kergkruusa kasutamine võib parandada konstruktsioonide stabiilsust ja vähendada pinnasesurvet kai püsikonst¬ruktsioonidele. Viimastel aastatel on üle maailma ehitatud palju kairajatisi, kus kasutati täitematerjalina Leca-kergkruusa. 

Looduslikust savist toodetud Leca-kergkruus on täiesti inertne materjal ja sellest ei lahustu veekogudesse kahjulikke aineid - olles seega keskkonnasõbralik alternatiiv sadamaaladel ja kairajatistes.


Muud ehitused

Platside ehitus

Leca-kruusa kasutades on võimalik ennetada platside ja õuealade vajumisi või vähendada vajumise mõju. Kergkruusa kasutatakse ka platside/õuealade külmakaitses, siirdekonstruktsioonides, torustikega seoses ning kujundamisel ja haljastamisel. Kergkruusa kasutamise olulisus vajumiste ohjamisel on pöördvõrdelises sõltuvuses pinnasele kandevõimega. 

Spordirajatised

Leca-kruusa on kasutatud erinevate spordi- ja mänguväljakute, näiteks kergejõustiku-, jalgpalli-, pesapalli- ja golfiväljakute, köetavate spordiväljakute ja spordihallide aluskonstruktsioonides 1960ndatest aastatest. Kergkruusa eelisteks spordiväljakute rajamisel on kergus ja paigaldamislihtsus vaatamata aastaajale. Leca-kergkruusa on kasutatud mitmel erineval otstarbel – kergtäitena, külmakaitsena ning dreenmaterjalina. 

Müratõkked

Müratõkked rajatakse tavaliselt tiheda liiklusega maanteealade lähedusse, et vältida mürasaaste levikut keskkonda ja elamupiirkondadesse. Müratõkked, mis tavaliselt ehitatakse mitmete meetrite kõrgusena, põhjustavad ilma kergtäiteta suuri vajumisi aluspinnases ja nihkepingeid lähedalasuvatele ehitistele. Leca-kergkruus sobib omaduste poolest müratõkke täitematerjaliks ja tagasitäiteks.

Kontakt

Argo Luhaste Leca

Argo Luhaste

Baltikumi müügijuht

Please register your details first

Areas of interest